Novosti

Više o zaštiti od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

 

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

 • otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
 • rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
 • sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
 • sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
 • utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

 

Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.

 

Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka, u kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.

 

Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.

 

Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.

 

Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara.

 

Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar.

 

Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima.

 

Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara.

 

Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

 

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

 

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

 

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi.

 

Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe organiziraju osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima.

 

Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara.

 

Svaki prostor ili njegov dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se održavati na način da ispunjava propisane mjere zaštite od požara.

 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima evakuacijske putove, kao i pristupe vatrogasnim vozilima.

 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara.

 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.

 

Vlasnik, odnosno korisnik građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati prijenosne i prijevozne aparata za gašenje požara, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija.

 

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek stručna je ustanova za obavljanje poslova zaštite od požara i posjeduje predmetna ovlaštenja izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Zavod svojom dugogodišnjom tradicijom u obavljanju poslova zaštite od požara i svojim stručnim timom jamči brzo i kvalitetno obavljanje navedenih poslova sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske kojima je uređeno područje zaštite od požara.

 

Ispitivanja:

 • Pregled i ispitivanje hidrantske mreže
 • Mjerenje tlakova i izračun količine vode u vodovodnoj mreži
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje vodom – sprinkle
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje vodom – drencher
 • Pregled i ispitivanje sustava za hlađenje vodom
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara pjenom
 • Pregled i ispitivanje bacača vode i pjene
 • Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom
 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara
 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti sustava za signalizaciju i gašenja požara
 • Pregled i ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti klapni (zaklopki) otpornih prema požaru
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti vrata otpornih prema požaru
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isključenje električne energije
 • Pregled i ispitivanje funkcionalnosti sigurnosne rasvjete
 • Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti toksičnih plinova i para
 • Pregled i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti elektromagnetskih ventila
 • Pregled i ispitivanje brodova unutranje plovidbe:
  – sustava za dojavu i gašenje požara
  – sustava za dojavu zapaljivih plinova

 

Akti (elaborati):

 • Procjena ugroženosti od požara
 • Plan zaštite od požara
 • Normativni akt iz zaštite od požara (Pravilnik zaštite od požara)
 • Elaborat zaštite od požara

 

Osposobljavanje iz zaštite od požara:

 • Osposobljavanje pučanstva
 • Dodatno osposobljavanje iz zaštite od požara

 

Ostale usluge:

 • Sanacijski programi
 • Usluge savjetovanja

Zajednička suradnja Mistral d.o.o. s partnerskom tvrtkom ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d., Osijek, s najvećom tradicijom u području zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i drugih djelatnosti u ovoj domeni i domeni ispitivanja u Republici Hrvatskoj, traje od 2010. godine.