Novosti

Više o zaštiti na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca.

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca.

Poslodavac je odgovoran za organizaciju i provedbu zaštite na radu.

Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite na radu).

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naročito glede: zaštite od mehaničkih opasnosti, zaštite od udara električne struje, sprečavanja nastanka požara i eksplozije, osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranja čistoće, propisane temperature i vlažnosti zraka, ograničenja brzine strujanja zraka, osiguranja propisane rasvjete, zaštite od buke i vibracija, zaštite od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, zaštite od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja, zaštite od prekomjernih napora, zaštite od elektromagnetskog i ostalog zračenja, te osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada. Osim navedenog, posebna pravila zaštite na radu sadrže i prava i obveze u vezi s: organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora, načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme, posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima, postavljanjem sigurnosnih znakova, uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, te postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijema u zdravstvenu ustanovu.

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, na način da ima izrađenu procjenu rizika, te da ju kontinuirano ažurira. To je osnovni dokument zaštite na radu kod poslodavca i polazište za provedbu zaštite na radu.

Poslodavac može, pod uvjetima određenim Zakonom o zaštiti na radu, obavljanje poslova zaštite na radu ugovoriti i s trgovačkim društvom ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite na radu.

Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Ovlaštenik poslodavca mora biti osposobljen iz područja zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika osposobiti sve radnike za rad na siguran način.

Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.

Poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada.

Investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad izradi elaborat zaštite na radu. Također, investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode dva ili više izvođača. Investitor je obvezan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova.

Mistral d.o.o. svojom dugogodišnjom tradicijom u obavljanju poslova zaštite na radu i svojim stručnim timom jamči brzo i kvalitetno obavljanje navedenih poslova.

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

 • Izrada procjene rizika
 • Izrada procjene opasnosti pri radu s računalom
 • Izrada pravilnika zaštite na radu
 • Izrada elaborata zaštite na radu
 • Izrada elaborata o postavljanju znakova sigurnosti
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada elaborata za provođenje vježbe evakuacije i spašavanja
 • Izrada plana i programa osposobljavanja za rad na siguran način
 • Izrada pravilnika vezanih uz posebna pravila zaštite na radu
 • Izrada uputa za siguran rad s radnom opremom
 • Izrada uputa za sigurne radne postupke
 • Izrada dokumentacije za tehničku mapu radne opreme
 • Usluge stručnjaka zaštite na radu
 • Savjetovanje u području zaštite na radu
 • Izrada plana izvođenja radova
 • Usluge koordinatora zaštite na radu
 • Pregled i ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje radnog okoliša – ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika
 • Ispitivanje vibracija
 • Izrada izvješća o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje električnih instalacija u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom
 • Izrada procjene rizika za neelektrične uzročnike paljenja
 • Izrada Ex-priručnika
 • Ispitivanje osvijetljenosti
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje antistatičnosti i otpornosti podova
 • Ispitivanje sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava
 • Pregledi i ispitivanja na brodovima unutarnje plovidbe
 • Osposobljavanja u području zaštite na radu

Zajednička suradnja Mistral d.o.o. s partnerskom tvrtkom ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d., Osijek, s najvećom tradicijom u području zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i drugih djelatnosti u ovoj domeni i domeni ispitivanja u Republici Hrvatskoj, traje od 2010. godine.